"Οι έλεγχοι, οι κατασκευές & οι συντηρήσεις που πραγματοποιούμε, πιστοποιούνται με τίς αυστηρότερες προδιαγραφές"


Η συντήρηση, και πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το  ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008  Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο αλλά και βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16 ΕΚ, καθώς επίσης  και των προτύπων ΕΝ81.2 – ΕΝ81.2 που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 2604Β/2008, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με υποχρεωτικούς περιοδικούς ελέγχους  στα πλαίσια της διαπίστωσης των πεδίων ασφαλείας, και της καλής  λειτουργικής κατάστασης  του ανελκυστήρα ,για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των ατόμων εντός αυτού.

Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ  υλοποιεί  πιστοποιήσεις καλής και ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα και προδιαγραφές πάντοτε έχοντας ως πρωταρχικό  στόχο τις ασφαλείς μετακινήσεις  σας, τηρώντας  πάντοτε  τις διατάξεις ασφαλείας , μέσα από της υψηλής ποιότητας προσφερόμενες τεχνικές μας υπηρεσίες .

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας  πιστοποιεί την ασφάλεια των μεταφερομένων ατόμων ,για κάθε τύπο ανελκυστήρα  σύμφωνα πάντα με τις πλέον σύγχρονες  προδιαγραφές ασφαλείας   και πιστοποιεί την λειτουργική του αρτιότητα.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητο να γίνεται  από Κοινοποιημένο Αρμόδιο Φορέα Ελέγχου (ΕΣΥΔ) ώστε να εξασφαλίζεται  το υψηλά απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και μειώσεως του  κινδύνου ατυχήματος. Κατά την διάρκεια  του ελέγχου  πιστοποίησης εξετάζονται όλα τα κρίσιμα σημεία και επιμέρους συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας, έτσι ώστε  τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς  που επισημαίνονται από το προσωπικό μας , να αποκαθίστανται.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να επανελέγχονται περιοδικά από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.
Πιστοποιούμε ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε:
  • Πολυκατοικίες  
  • Μονοκατοικίες
  • Δημόσιους χώρους
Εάν επιθυμείτε και θέλετε  μια  πρόταση σχετικά με τις προσφερόμενες  τεχνικές υπηρεσίες  πιστοποίησης και  της ασφαλούς μετακίνησης  ατόμων του ανελκυστήρα σας, επικοινωνήστε με την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ και το  εξειδικευμένο προσωπικό της,  και εξασφαλίστε την καλύτερη τεχνικοοικονομική  πρόταση!